abbatial or abbatica


abbatial or abbatica
ديري‌، خانقاهي‌، مربوط‌ برياست‌ دير

English to Farsi dictionary. 2013.